+66 062-5636699,+66 081-9675328

รหัสหลักสูตร : 62904039
ชื่อหลักสูตร :
"การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูมืออาชีพ"
"A development of English for Communication Using Active Learning Approach for Professional Teachers"

 
นางสาวสุทธินี พลหาญ   นายยุทรชัย บุ้งทองเนื้อหาสาระในหลักสูตรต้องระบุหัวข้อเนื้อหาสาระให้ได้อย่างน้อย 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย


1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
   1.1.1 นิยาม ความสำคัญ องค์ประกอบของการสื่อสาร
   1.1.2 ประเภทการสื่อสาร : ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
   1.1.3 การสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
   1.2.1 นิยาม ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Active Learning
   1.2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning
1.3 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู (Teaching English for Communication)
   2.1 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องเหมาะสม
   3.1 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีผ่านช่องทาง Mobile Application, Youtube, Facebook, Line